Toekomst Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid / CMR


Zoals in voorgaande moge blijken zijn er uitdagingen genoeg binnen de Stichting. Mede gestimuleerd door de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) die op 1 januari 2016 is ingegaan gaan steeds meer zorgverleners danwel hun koepels in gesprek met de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.

Onderwerpen zijn dan:

  • Kan het meldplatform van de Stichting PvP/CMR ook geschikt gemaakt worden voor lokaal meld-, analyse- en verbetersysteem?
  • Welke meerwaarde heeft intercollegiaal delen van incidenten / risico’s voor voordelen voor (veiligheid van) de zorg?
  • Zijn er mogelijkheden voor benchmarkt?
  • Kunnen ook mijn patiënten incidenten in de zorg melden?

De Stichting gaat graag met zorgverleners en hun koepels in gesprek om hen aan te sluiten en zo nog breder het delen van risico’s te implementeren.


Ook het proces van “aanhaken van alle apotheken in Nederland” – een samenwerking tussen NVZA, KNMP en PvP/CMR – zal doorgaan. Vooral het melden door openbare apotheken verdient in dit kader veel aandacht.


De samenwerkingsovereenkomst met CBG-MEB is in 2017 uitgewerkt. Het 1e halfjaar van 2017 is op regelmatige basis – na toestemming van de melder – in gezamenlijke bijeenkomsten een aantal meldingen gescreend. Dit om te leren van elkaar. In het 2e halfjaar is gestart met het beoordelen en coderen van meldingen met schade door het (foutief) gebruik van het geneesmiddel en hierna deze meldingen – na instemming van de melder – worden gemeld in EudraVigilance (Europese melddatabase van de EMA).


Met CBG is overeengekomen dat alle medicatiegerelateerde meldingen worden beoordeeld, ongeacht of al dan niet schade is opgetreden. De risico's die hoog scoren op:

  • Kans op herhalen
  • Kans op schade
  • Educatief karakter

Na instemming van de melder worden de meldingen geanonimiseerd en voorgelegd aan CBG. Om deze werkwijze mogelijk te maken moeten alle meldingen op uniforme wijze worden gecodeerd. Deze gecodeerde database kunnen ook breder ter beschikking worden gesteld aan softwareleveranciers, fabrikanten (van geneesmiddelen), zorgverzekeraars, wetenschappers, etc.


Tenslotte is de Stichting in 2017 een discussie gestart die moet leiden tot een landelijk platform voor het melden van incidenten in de zorg en een meer stabiele en structurele financiering van het landelijk platform PvP / CMR.