Output


De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR verzamelt en analyseert incidentmeldingen en destilleert hieruit de basisrisico’s. Deze risico’s worden “teruggegeven” aan het veld die deze gegevens gebruikt in een continu proces van risicoreductie.


De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR formuleert zelf geen verbeteracties. Dat is aan het veld. Wel is de Stichting hier graag bij betrokken omdat enerzijds elke verandering weer een kans op nieuwe risico’s in zich bergt en anderzijds nieuwe meldingen het effect van de risico reducerende maatregel danwel implementatiegraad kan kwantificeren.


De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR deelt dus haar risico’s met het veld. Zij doet dit middels alerts, praktijkprikkels, NOOTgevallen, artikelen etc. Alle uitingen en meer worden geplaatst op de website www.vim-digitaal.nl


Daarnaast deelt de Stichting de gevonden risico’s ook met anderen dan directe zorgverleners. We noemen hier softwarehuizen en CBG (PvP is lid van de commissie praktijk).

Alert-melding

2017

Praktijk-prikkel

2017

NOOTgeval

2017